תנאי שימוש

1. כללי

1.1. האתר מופעל ע”י רודריילס, ע.מ. 208870444, מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן “האתר“).

1.2. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

1.3. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

1.4. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

1.5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

1.6. האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י האתר.

1.7. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

1.8. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

1.9.האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפעילות על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

1.10.האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

1.11.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

1.12.האתר אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

1.13.כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

1.14.התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

1.15.תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

2. התחייבות המשתמש

2.1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

2.2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.2.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש האתר.

2.2.2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

2.2.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

2.2.4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

2.2.5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

3. השתתפות ורישום לקורסים

3.1. כללי

3.1.1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.

3.1.2. בתקנון זה, “קורסים” – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים.

3.2. רישום לקורס

3.2.1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

3.2.2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בדף הנחיתה הרלוונטי לקורס לצד טופס ההרשמה.

3.2.3. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע”מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

3.2.4. לאתר תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3.3. ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

3.3.1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך לאתר בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע”י האתר. הודעה בע”פ תגובה בהודעה בכתב.

3.3.2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 3.3.1 לעיל.

3.3.3. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס, בין אם עבר על תכני השיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס.

3.3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים במידה ויוחלט לבצע החזר – יבוצע ע”י האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

3.3.5. בנוסף לאמור לעיל, רשאי האתר לגבות ממשתתף שביטל עסקה עמלת ביטול עסקה בגובה 10%. במידה ובעלי האתר יחליטו לזכות משתתפים, למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

3.3.6. לצורך האמור בתקנון זה “מועד תחילת הלימודים בקורס” הינו המועד המוקדם ביותר בו התכנים נשוא הקורס ניתנים לצפייה.

3.4. הוראות נוספות באשר לרישום והשתתפות בקורסים

3.4.1. השימוש בחומרים שנמסרו ע”י האתר במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים לצרכים האישיים של כל משתתף בפני עצמו, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי.

3.4.2. האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

3.4.3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

3.4.5. ההרשמה לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של “בריא בישראל”, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. הוראות התקנון באשר לדיוור ישיר כאמור בפרק 14 להלן יחולו גם על הצטרפות לרשימת דיוור בעת רישום לקורס.

3.5. הגבלת אחריות

3.5.1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתו, ידיעותיו וניסיונו של בעלי האתר. האתר אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

3.5.2. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ רפואי, משפטי, עסקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הנתונים הפרטניים של המשתתפים ומותאם לצרכיו ואופיו.

3.5.3. האתר אינו מתחייב מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.

3.5.4. הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. במקרה אחר המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והאתר שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.

3.6. פרטיות

3.6.1. האתר ישמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

3.6.2. הודעות ועדכונים מהאתר למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני .

5. רכישת מוצרים דיגיטליים דרך האתר

5.1. לאחר ביצוע רכישה של מוצר דיגיטלי תתאפשר גישה אליו באמצעות התחברות לאזור האישי באתר. כל משתמש יכול להתחבר לאזור האישי באמצעות יצירת שם משתמש וסיסמה אישית.

5.2. התכנים הדיגיטליים שנרכשו יהיו זמינים באזור האישי ללא הגבלת זמן, אלא אם יוחלט ע”י האתר להסיר את התכנים מהאתר, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה תישלח הודעה ללקוח ותתאפשר הורדה של התכנים למחשב האישי של הלקוח טרם מניעת הגישה אליהם דרך האתר.

5.3. לתשומת ליבכם, בהתאם לסעיף 7.12 שלהלן אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר דיגיטלי.

6. ביטול עסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר

6.1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י האתר.

6.2. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

6.3. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

6.4. האתר רשאי לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי ו\או PayPal עמלת ביטול עסקה בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהאתר.

6.5.הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

6.6.למען הסר ספק, ביטול עסקה וקבלת החזר כספי לא יוענקו בשום מקרה של רכישת מוצרים דיגיטליים.

7. אחריות על התכנים המופיעים באתר

7.1.האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

7.2. המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ רפואי, כלכלי, שיווקי, עסקי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.

7.3. מובהר בזאת כי האתר אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע”י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע”י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר.

7.4. האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.

7.5. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעל האתר. למען הסר ספק, בעל האתר לא יהיה אחראי בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ”ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים.

7.6. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם בעל האתר ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

8. שיפוי

8.1. המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

8.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י בעלי האתר.

9. פרטיות ושמירת סודיות

9.1. בעלי האתר עושים מאמצים סבירים על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש“), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ”ב.

9.2.האתר רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

9.3.קבצי “עוגיות” (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

9.4.האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלי האתר.

9.5.בעלי האתר עושים מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם. יחד עם זאת, האתר אינו יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי האתר במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר ו\או בעלי האתר.

10. דיוור ישיר

10.1. האתר מציע למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל מהאתר ו\או מאתר “בריא בישראל” דיוור מעת לעת.

10.2.בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ”ב.

10.3. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לאתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של האתר באמצעות פנייה לאתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

10.4.האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והאתר לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע”י המשתמש.

10.5.במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע”י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מהאתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

11. קניין רוחני

11.1. האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם האתר הינו מורשה ע”פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר, שם האתר, התכנים והקורסים המופיעים באתר.

11.2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלי האתר הינו אסור.

11.3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלי האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של הבעלים.

12. המחאת זכויות

12.1. בעלי האתר רשאיים להמחות את זכויותם ו/או חובותם על פי תקנון זה, כולם או מקצתם, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

12.2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעלי האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמהם במפורש מראש ובכתב.

13. דין ושיפוט

13.1.הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

13.2. כל השתהות או הימנעות של בעלי האתר בקיום זכות המגיע להם בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

14. נגישות

14.1. האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.

14.2. על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון הולם. בעלי האתר מצרים על אי-הנעימות שעשוי להיגרם עקב כך וממשיכים במאמציהם לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

14.3. אין קבלת קהל במשרדים, מענה טלפוני ניתן בטלפון: 077-805-2020 בשעות 10:00 עד 16:00. אמצעים נוספים ליצירת קשרעמוד צור קשר

14.4. אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.

14.5. התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

14.6. הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן כרום.

14.7. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

14.8. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.

14.9. לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

15. שירות לקוחות

15.1. ניתן ליצור קשר עם בעלי האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

15.2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

תנאי השימוש עודכנו ביום: 07/06/2021

Scroll to Top
דילוג לתוכן